آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار
دنبال کنندگان ۱ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
آخرین نظرات

بخش اول : حسابداری خرید

مقدمه:

فرض کنید شما به عنوان حسابدار یک شرکت بازرگانی مشغول به کار شده اید و شرکت شما مقداری کالا خریداری کرده و تحویل انبار شرکت داده است.

برای ثبت این رویداد چه مدارک و مستنداتی نیاز خواهید داشت؟ هنگام ثبت خرید کالا به کدام مورد از آنها باید توجه کرد؟ آیا بدون وجود اسناد مثبته میتوان ثبتی انجام داد؟ و یا برای ثبت میتوان به رسید انباردار اکتفا نمود؟ چه مدارکی تحقق خرید یک کالا را نشان میدهد؟ یکی از اسناد و مدارکی که حسابداران برای ثبت رویدادهای مالی در دفاتر به آن نیاز دارند اسنادی هستند که صحت وقوع رویدادهای مالی را به صورتی قابل اتکا اثبات کند. در حسابداری به این اسناد و مدارک، اسناد و مدارک مثبته گفته میشود که مبنای ثبت رویدادهای مالی است، پس برای ثبت هر رویداد مالی در دفاتر باید اسناد و مدارک مربوط به آن در دست باشد. نکتۀ مهم این است که این اسناد باید روشن، واضح و معتبر باشند تا حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آنها اتکا کنند. از این رو چنین اسنادی به انضمام سایر اسناد و مدارک حسابداری برای مراجعات و رسیدگیهای آتی در محل مناسبی بایگانی و نگهداری میشوند. معمولاً این اسناد و مدارک شکل ثابت و معینی ندارند و بسته به نیاز طراحی میشوند.

 برگ درخواست خرید، فرم استعالام بها، فاکتور فروش، رسید انبار و نظیر آنها نمونه هایی از اسناد و مدارک مثبته خرید کالا هستند. در این بخش ، با مستندات لازم برای خرید کالا، روشهای ثبت خرید کالا و صدور سند حسابداری خرید آشنا خواهید شد.

  • آقای حسابدار

سیستم اطلاعاتی حسابداری

بنگاههای اقتصادی به منظور دست یابی به اهداف خود باید مجموعه از فعالیت های مشخصی را انجام دهند . برای انجام درست این فعالیت ها مجموعه از سیستم ها در داخل بنگاه اقتصادی تشکیل می شود که با همکاری یکدیگر بنگاه اقتصادی را در جهت رسیدن به اهداف خود کمک می کند از جمله این سیستم ها می توان به تولید ، تدارکات، کنترل کیفیت ، حسابداری و غیره اشاره کرد.

  • آقای حسابدار

طبقه بندی بها بر اساس واکنش به تغییر در حجم فعالیت(رفتار بها)

درک چگونگی رفتار بها نسبت به تغییرات حجم فعالیت ، به لحاظ مدیرت بها از اهمیت با لایی برخوردار است.

آگاهی از رفتار به برای مقاصدی نظیر .

بهایابی محصولات ، ارزیابی عملکرد ،تصمیم گیری مدیریتی  وسایر موارد از این دست حیاتی است.

رفتار تمام اقلام بها با تغییر قابل ملاحضه در حجم فعالیت و یا سپری شدن مدت زمان کافی (در بلندمدت) دستخوش تغییرات خواهد شد. معمولاً در بلند مدت و با تغییرات عمده در حجم فعالیت مبلغ کل هیچ یک از اقلام بها ثابت باقی نمی ماند از این رو الگوی رفتار بها با تاکید بر دو فرض اساسی ((دامنه مربوط فعالیت)) و (( دوره زمانی)) تعیین می گردد.

دامنه مربوط سطحی از فعالیت است که در آن سطح اقلام بها تغییر نمی کند.به عبارت دیگر در سطوح مختلف دامنه مربوط بهای ثابت کل و بهای متغییر هر واحد بدون تغییر باقی می ماند.

  • آقای حسابدار

                       طبقه بندی بها بر اساس قابلیت رهگیری (ارتباط با موضوع بها یابی)

بها در ارتباط با موضوع بها یابی به دو طبقه مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می شود.

1-1      بهای مستقیم:

بهای که به آسانی و صرف اقتصادی بتوان آن را به موضوع بهایابی رهگیری نمود. به عبارت دیگر بهای که رهگیری آن به موضوع بهایابی دارای فزونی منافع بر مخارج است بهای مستقیم نامیده می شود.

1-2      بهای غیر مستقیم:

  • آقای حسابدار

     انواع طبقه بندی بها

مدیریت شرکت پیوسته درگیر انتخاب از بین راهکارهای مختلف است  اطلاعات مربوط به انواع مختلف بها و الگوی رفتار آنها نقش تعیین کننده ای در اتخاذ تصمیمات اثر بخش ایفا می کند.

اقلام بها با توجه به اهداف و اطلاعات مورد نیاز ، می تواند به روش های مختلفی طبقه بندی شود.

 

  • آقای حسابدار

  تعریف حسابداری صنعتی

انجمن حسابداران مدیریت حسابداری صنعتی را اینگونه تعریف می کند.

حسابداری صنعتی عبارت است از تکنیک و یا روش تعیین بهای یک پروژه ، فرآیند و یا یک موضوع از طریق اندازه گیری مستقیم و یا تسهیم

در تعریف فوق از چهار مفهوم کلیدی استفاده شده است .

1-      تکنیک یا روش

2-      بها

3-      موضوع بهایابی

4-      بهایابی(اندازه گیری مستقیم یا تسهیم)

 

  • آقای حسابدار