آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

وبلاگی متفاوت در خصوص آموزش عملی حسابداری

آقای حسابدار

مالیات های تکلیفی در قانون مالیات های مستقیم

سه شنبه, ۲ آبان ۱۳۹۶، ۰۸:۴۵ ق.ظ


تقسیم بندی مالیات تکلیفی

 

مالیات تکلیفی قسمتی از مالیات بر درآمد اشخاص است که تکلیف کسر و پرداخت آن طبق احکام قانونی مربوطه در برخی منابع مالیات بر درآمد به عهده پرداخت کنندگان وجوه می باشد ( برای مثال همان مالیاتی که کارفرما از حقوق کارگر کسر و به اداره مالیات می پردازد

اصولاً در تمام مواردی از مواد قانون مالیاتها که درآن باصطلاح (مکلفند) اشاره گردیده نشان دهنده آن است که در این ماده قانونی تکلیفی از طرف قانون گذار (سازمان امور مالیاتی ) بابت اشخاص ثالث برعهده مودی واگذار گردیده است که در صورت عدم اجرا مشمول اصل و جرائم مربوطه خواهد شد

قبل از تایید پرداخت مبلغ هرگونه صورت حساب  حسابداران خرید باید مالیات های تکلیفی را در نظر داشته و براساس تکالیف مشخص شده در قانون کسورات قانونی را از مبلغ صورت حساب کسر و سپس باقی مانده مبلغ را پرای پرداخت تایید نمایند

فهرست مالیات  های تکلیفی موجود در قانون مالیات های مستقیم به شرح ذیل می باشد.

 

مالیات تکلیفی اجاره

مالیات تکلیفی مالیات بر درآمد حقوق

مالیات تکلیفی مضاربه

مالیات تکلیفی حق الزحمه وکلا

مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که درایران و یا از ایران تحصیل می نمایند

مالیات تکلیفی تحصیل درآمد موسسات بیمه خارجی از قبول بیمه اتکایی از موسسات ایرانی

تکلیف مدیران تصفیه در خصوص مالیات آخرین دوره عملیات شرکت منحله

مسئولیت آخرین مدیران شخص حقوقی

مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام

مالیات تکلیفی اجاره

 

ماده 53 - درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل مالالاجاره، اعم از نقدی وغیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد25 % بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره .

تبصره 4 - در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات بـه اجـاره واگـذار مـی شـود ، درآمـد ناشـی از اجـاره اثاثـه و ماشین آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات این فصل میشود.

ماده 57 - در مورد شخص حقیقی که هیچ گونه درآمدی ندارد تا میزان معافیت مالیاتی درآمد حقوق موضوع ماده 84 این قانون از درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات از مالیات معاف و مازاد طبق مقررات این فصل مشمول مالیات میباشد.

مشمولان این ماده باید اظهارنامه مخصوصی طبق نمونهای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه خواهد شد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک تسلیم و اعلام نمایند که هیچ گونه درآمد دیگری ندارند. اداره امورمالیاتی مربوط باید خلاصه مندرجات اظهارنامه مؤدی را به اداره امور مالیاتی محل سکونت مؤدی ارسال دارد و درصورتی که ثابت شود اظهارنامه مؤدی خلاف واقع است مالیات متعلق به اضافه یک برابر آن به عنوان جریمه وصول خواهد شد.در اجرای حکم این ماده حقوق بازنشستگی و وظیفه دریافتی و جوایز و سود ناشی از سپردههای بانکی درآمد تلقی خواهد شد.

برای اشخاص حقیقی مالیات با نرخ ماده 131 ق.م.م و برای اشخاص حقوقی با نرخ ماده 105 قانون مالیات مستقیم محاسبه خواهد شد.

ماده 105 قانون مالیات های مستقیم:

جمع درآمد شرکتها  و درآمد نا شی از فعا لیت های انتفاعی سایر  اشخاص حقو قی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می شود، پس از وضع زیان های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیتهای مقرر به استثنای مواردی که  طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگا نه ای می باشد، مشمول مالی ات به نرخ بیست و پنج درصد 25%خواهند بود.

ماده 131 قانون مالیات های مستقیم :

نرخ ما لیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنا ی موارد ی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد بشرح زیر است

۱- تا میزان پانصد میلیون ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ پانزده درصد( ۱۵)

۲- نسبت به مازاد پانصد میلیون ( ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال تا میزان یک میلیارد ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 2%

۳- نسبت به مازاد یک میلیارد ( ۱۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ بیست و پنج درصد(25%)

مالیات بر درآمد حقوق

ماده 82 -درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران برحسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد تحصیل میکند مشمول مالیات بر درآمد حقوق است.

ماده 83 - درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیرمستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون.

تبصره- درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه میشود:

الف - مسکن با اثاثیه معادل بیست و پنج درصد (25 (%و بدون اثاثیه بیست درصد(20 (%حقوق و مزایای مستمرنقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده 91 این قانون) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ب - اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ده درصد(10 (%و بدون راننده معادل پنج درصد(5 (%حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده (91 (این قانون) در ماه پس از کسر وجوهیکه از این بابت از حقوق کارمند کسر میشود.

ج - سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

ماده 84 -میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص میشود.

ماده 85 -نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (84 (این قانون  و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد 10% و نسبت به مازاد آن بیست درصد 20%است.

ماده 86 - پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافتکنندگان 3 ماده(85 (این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

تبصره- پرداخت هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات  بازنشستگی یا بیمه نمیباشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضور در جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت میکنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده(84 (این قانون مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد10%میباشد.کارفرمایان موظفند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده(86 (این قانون با اعلام مشخصات دریافتکنندگان مطابق فرم نمونه اعلامشده توسط سازمان مور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسؤول پرداخت مالیات و جریمه های متعلق خواهند بود.

ماده 91-درآمدهای حقوق بشرح زیر از پرداخت مالیات معاف است:

5 -حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارت اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده

6 -هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

8 -مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانههای ارزان قیمت سازمانی درخارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار میگیرد.

9 -وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن.

10 -عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعاً معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (84 (این قانون.

11 خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آییننامههای خاص در اختیار مأموران کشوری گذارده میشود.

12 -وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا به وسیله حقوق بگیربه پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.

13 -مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (84 (این قانون.

14 -درآمدحقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان.

ماده 92 - پنجاهدرصد (50 (%مالیات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافتـه طبـق فهرسـت سـازمان مدیریت و برنامهریزی کشور بخشوده میشود.

مالیات تکلیفی مضاربه

ماده 102 - در مضاربه، عامل (مضارب) مکلف است در موقع تسلیم اظهارنامه علاوه بر پرداخت مالیات خود مالیات درآمد سهم صاحب سرمایه را بدون رعایت معافیت ماده(101 (این قانون کسر و به عنوان مالیات علی الحسـاب صـاحب سرمایه به حساب مالیاتی واریز و رسید آن را به اداره امور مالیاتی ذیربط و صاحب سرمایه ارائه نماید.

تبصره- در صورتی که صاحب سرمایه بانک باشد تکلیف کسر مالیات صاحب سرمایه از عامـل یـا مضـارب سـاقط است.

مالیات تکلیفی وکلا

ماده 103 - وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه هـای خـود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد 5%آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالـت نامـه تمبـر الصـاق و ابطال نمایند

مالیات تکلیفی اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که درایران و یا از ایران تحصیل می نمایند

ماده 107 -درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمدهایی که درایران و یا از ایران تحصیل می نمایند به شرح زیرتعیین می شود:

بابت تهیه طرح ساختمانها و تأسیسات، نقشهبرداری، نقشهکشی، نظارت و محاسبات فنـی ، دادن تعلیمـات و کمکهای فنی، انتقال دانش فنی، سایر خدمات و واگذاری امتیازات و سـایر حقـوق، همچنـین واگـذاری فیلم هـایسینمایی که به عنوان بها یا حق نمایش یا تحت هرعنوان دیگر در ایران یا از ایران تحصیل مـی کننـد بـه اسـتثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تعیین درآمد مشمول مالیات یا مالیات آنهـا مقـرر شـده است با توجه به نوع فعالیت و میزان سوددهی به مأخذ ده درصد10% تا چهل درصد40% مجموع وجوهی میباشدکه ظرف مدت یک سال مالیاتی عاید آنها می شود.

پرداخت کنندگان وجوه مذکور در این ماده مکلفند در هر پرداخت، مالیات متعلق را با توجه به مبـالغی کـه ازاول سال تا آن تاریخ پرداختکردهاند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند، در غیر این صورتبود. پرداخت کنندگان مذکور و دریافت کنندگان متضامناً مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق آن خواهنـد

تبصره 1 -در مورد عملیات پیمانکاری، آن قسمت از مبلغ قرارداد که به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می رسدمشروط برآنکه در قرارداد یا اصلاحات و الحاقات بعدی آن مبالغ لوازم و تجهیزات به طور جدا از سایر اقلام قـرارداد درج شده باشد، در مورد خرید داخلی حداکثر تا مبلغ صورتحساب خرید و در مورد خرید خارجی تا مجمـوع ارزشگمرکی کالا و حقوق ورودی و سایر پرداختهای قانونی مندرج در پروانه سبز گمرکی از پرداخت مالیات معاف است.

مالیات تکلیفی تحصیل درآمد موسسات بیمه خارجی از قبول بیمه اتکایی از موسسات ایرانی

ماده 109 -تبصره 5 - مؤسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از مؤسسات بیمـه ایرانـی تحصـیل درآمـد مـی نماینـد مشمول مالیاتی به نرخ دو درصد 2% حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران میباشـند . در صـورتیکه مؤسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع مؤسسه بیمه گر اتکـایی دارای فعالیـت بیمـه بـوده و از پرداخـت مالیـات بـرمعاملات اتکایی معاف باشند، مؤسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. مؤسسات بیمـه ایرانـی مکلف اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمهگر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، دو درصـد (2(%بـه ضـمیمه صـورتی 1 آن را به عنوان مالیات بیمهگر اتکایی کسر نمایند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعـدحاوی مشخصات بیمه گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت نمایند

  تکلیف مدیران تصفیه در خصوص مالیات آخرین دوره عملیات شرکت منحله

ماده 116 -مدیران تصفیه مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال (تاریخ ثبت انحلال شخص حقوقی در اداره ثبت شرکتها) اظهارنامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شخص حقوقی را بر اساس ماده (115 (این قانون تنظیم و به  اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

تبصره- مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می شوند با رعایـت تبصـره 2مـاده 115ایـن قانون به نرخ مذکور در ماده 105این قانون محاسبه میگردد

ماده 118 - تقسیم دارایی اشخاص حقوقی منحل شده قبل از تحصیل مفاصا حساب مالیاتی یا بدون سپردن تأمین معادل میزان مالیات مجاز نیست.

تبصره - آخرین مدیران شخص حقوقی در صورت عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114 (این قـانون یـا تسـلیم اظهارنامه خلاف واقع و مدیران تصفیه در صورت عدم رعایت مقررات موضوع ماده (116 (این قانون و این ماده و ضامن یا ضامنهای شخص حقوقی و شرکای ضامن (موضوع قانونتجارت) متضامناً و کلیه کسانی که دارایی شـخص حقـوقی بین آنان تقسیم گردیده به نسبت سهمی که از دارایی شخص حقوقی نصیب آنان شده است مشمول پرداخت مالیات و جرایم متعلق به شخص حقوقی خواهد بود به شرط آنکه ظرف مهلت مقرر در ماده (157 (این قانون از تاریخ درج آگهی انحلالدر روزنامه رسمی کشور مطالبه شده باشد.

مالیات تکلیفی منافع بلاعوض اموال

ماده 123 - در صورتی که منافع مالی به طور دائم یا موقت بلاعوض به کسی واگذار شود انتقال گیرنده مکلف است مالیات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نماید.

مالیات تکلیفی نقل و انتقال سهام

ماده 143 -تبصره 1 -از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام و سهم الشرکه شرکا در سـایر شـرکتها مالیـات مقطوعی به میزان چهاردرصد 4%ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سـهام مکلفنـد قبـل از انتقـال،مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.

تبصره 2 - در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نـرخ نـیم درصد (5/0 (%خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلف اند تا پایان ماه بعداز تاریخ ثبـت  افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریزکنند.

۹۶/۰۸/۰۲

نظرات  (۱)

۰۲ آبان ۹۶ ، ۰۹:۴۳ سایت تفریحی چفچفک
<p>سلام..</p>
<p>اگر تمایل به تبادل داشته باشید با <a href="http://chefchefak.blog.ir" title="سایت سرگرمی چفچفک">وبلاگ</a> خوبتان انجام میدم</p>

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی